Hệ thống xếp hảng tự động – Ngân hàng VPBank

Thiết kế hệ thống LED theo yêu cầu của doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng. Ứng dụng hệ thống LED theo yêu cầu giúp cho việc giao dịch diễn ra nhanh chóng, chính xác, tạo sự công bằng thoải mái an tâm cho khách hàng đồng thời thể hiện cung cách phục chuyên nghiệp hướng đến khách hàng của đơn vị.