Bảng đếm thời gian cho các sự kiện thể thao

Bảng đếm thời gian cho các sự kiện thể thao là đồng hồ điện tử kỹ thuật số hiện đại có tính năng đếm thời gian để tính khoảng thời gian còn lại so với mốc thời gian dự kiến của dự án, tiến độ hay một cuộc đua nào đó.